Page 104 - 科览电气有限公司电子样本V1.0
P. 104

A1 电缆导体

      大多数软导体都是采用了绞合的形式,按绞合工艺的不同,导体绞合包括以下形式(参见图1所示):

      - 圆形同心绞合导体:多根单线以螺旋状绞合在一起,成为具有一层或多个同心层的绞合导体,通常相邻层绞
      向相反。
      - 束合导体:多根单线以螺旋状同向同节距随机绞合在一起而形成的绞合导体。

      - 复绞导体:若干个线组以一层或多个螺旋层绞合在一起形成的绞合导体,每个线组中的单线可以束合也可以绞
      合。      图1   圆形同心绞合导体             束合导体            复绞导体

      根据不同的使用情况及标准要求,选用不同的绞合形式及做出不同的绞合参数,在其它情况不变的条件下:
      - 绞合的单根铜丝的直径越小,绞合根数越多,导体越柔软。
      - 绞合的节距越小,弯曲半径越小,但导体的耐扭转特性也随之降低。

      表7列举了常用的绞合参数。
       表 7 常用绞合系数表
       标称截面   第 2 种导  第 5 种导体   第 6 种导体          其它绞合结构
          2
       积/mm     体
                          根数 x 单根直径/No.xmm
        0.14               18x0.10        18x0.10  36x0.07   72x0.05
        0.25          14x0.15  32x0.10        32x0.10  65x0.07  128x0.05
        0.34          19x0.15  42x0.10   7x0.25   42x0.10  88x0.07  174x0.05
        0.50    7x0.30   16x0.20  28x0.15   7x0.30   64x0.10  131x0.07  256x0.05
        0.75    7x0.37   24x0.20  42x0.15   7x0.37   96x0.10  195x0.07  384x0.05
        1.0     7x0.43   32x0.20  56x0.15   7x0.43  128x0.10  260x0.07  512x0.05
        1.5     7x0.52   30x0.25  84x0.15   7x0.52  192x0.10  392x0.07  768x0.05
        2.5     7x0.67   50x0.25  140x0.15  19x0.41  320x0.10  651x0.07  1280x0.05
        4      7x0.85   56x0.30  224x0.15  19x0.52  512x0.10  1040x0.07
        6      7x1.05   84x0.30  192x0.20  19x0.64  768x0.10  1560x0.07
        10     7x1.35   80x0.40  320x0.20  49x0.51  1280x0.10  2600x0.07
        16     7x1.70  128x0.40  512x0.20  49x0.65  2048x0.10
        25     7x2.13  200x0.40  800x0.20  84x0.62  3200x0.10
        35     7x2.52  280x0.40  1120x0.20  133x0.58
        50     19x1.83  400x0.40  705x0.30  133x0.69
        70     19x2.17  356x0.50  990x0.30  189x0.69
        95     19x2.52  485x0.50  1340x0.30  259x0.69
       120     37x2.03  614x0.50  1690x0.30  336x0.67
       150     37x2.27  765x0.50  2123x0.30  392x0.69
       185     37x2.52  944x0.50  1470x0.40  494x0.69
       240     61x2.24  1225x0.50  1905x0.40  627x0.70
       300     61x2.50  1530x0.50  2385x0.40  790x0.70
       1)  实际根数及单根直径如有偏差以 IEC60228 标准为准
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109

 

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图